Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
  CONTACTS

  Adatvédelmi irányelvek és tájékoztató

   

  Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKZ irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült. A tájékoztató a MKSystem Consulting Kft.. (a továbbiakban: MKSC) mksystem.hu címen elérhető webshop, illetve a MKSystem Consulting érdekkörébe tartozó kapcsolódó aloldalakkal, honlapokkal (a továbbiakban együttesen: portálok) összefüggésben folytatott, valamint a személyes találkozáson, illetve telefonon vagy e-mailben történő kommunikáció során az Adatkezelő birtokába kerülő személyes adatok adatkezelésére vonatkozó személyes adatkezelésre vonatkozik.

  A fentebb megjelölt személyes adatkezeléssel összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében az MKSC az adatkezelő. Az MKSC elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és –feldolgozás módjára, az adatkezeléssel összefüggő érintett jogok gyakorlására vonatkozó információkat. A tájékoztató időről időre felülvizsgálatra kerül, az MKSC a módosítás tényét a módosított rendelkezések megjelölésével a majanfashion.hu portálon közzéteszi.

   

  ADATKEZELŐ

  • adatkezelő megnevezése: MKSystem Consulting Kft.
  • adatkezelő nyilvántartási (EV, cégjegyzék) száma:
  • adatkezelő székhelye és postacíme: 1111 Budapest lágymányosi u.12.
  • adatkezelő képviseletére jogosult személy: Mihály Béla
  • adatkezelő elektronikus postacíme: info(kukac)mksystem.hu
  • adatkezelő telefonszáma: +36 30 633 8516

   

  AZ ADATKEZELÉS ELVEI

  Az MKSC valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Az adatok kezelése célhoz kötött, az MKSC az adatkezelést kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített jogcímek valamelyikének fennállása esetén, a jogcím érvényességének időtartamáig folytatja.

  Az MKSC az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés, illetve az esetleges jogérvényesítés esetét kivéve sem bel-, sem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

  Az MKSC az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad.

   

  AZ ADATKEZELÉS TERJEDELME, A KEZELT ADATOK KÖRE

   

  A portálokon megosztott információk megtekintése nem igényli személyes adatok megadását, erre kizárólag az MKSC-vel történő kapcsolatfelvétel, illetve a szolgáltatások igénybevétele esetében van szükség.Az MKSC

  Kapcsolatfelvétel

  • MKSystem Consulting (https://www.mksystem.hu )
  • MKSystem Consulting webshop, hírlevél
  • MKSystem Consulting Help Desk (https://ticket.mksc.hu)
  • MKSystem Consulting CRM (https://crm.mksc.hu)

  A portálok letöltése és megtekintése során ugyanakkor – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – monitorozzuk a látogatók tevékenységét, mely során személyes adatokat is gyűjtünk.

  A regisztrációhoz kötött szolgáltatások, illetve a kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására lehet, illetve van szükség:

  • az érintett(ek) vezeték és keresztneve;
  • postai címe
  • elektronikus postafiók címe (e-mail);
  • opcionálisan telefonszáma; illetve
  • az általa képviselt szervezet megnevezése, beosztása.

  Az érintett szabadon dönthet a fenti adatok megadásáról, azonban az adatkezelési hozzájárulás, illetve az adatok legalább részleges megadásának elmaradása esetén a szolgáltatások egy része nem érhető el, illetve a regisztráció, kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

   

  A fentieken túl, az MKSC a látogatók monitorozásának keretében információkat gyűjt a portálok eléréséhez használt IP címekről (az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amely biztosítja a számítógépek internetes kommunikációját), operációs rendszerekről, böngészőkről, a megtekintés időpontjáról és időtartamáról. A gyűjtött információk abban az esetben minősülnek személyes adatnak, ha lehetővé teszik a természetes személy érintett közvetett vagy közvetlen módon történő azonosítását.

   

  A portálok a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat, a felhasználók böngészőjében települő és – meghatározott érvényességi időre – tárolt információs azonosítókat alkalmaznak. A cookie-k alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók honlap használati szokásainak nyomon követését, a visszatérő felhasználók felismerését, az adott honlapra vonatkozó böngészési előzmények összekapcsolását. A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, kizárólag a felhasználó böngészőjének felismerését teszik lehetővé. A cookie-kat kizárólag a portálok és csak akkor használják, amikor a felhasználó a portálokat letölti, megtekinti. 

  Az MKSC a cookie-kat nem használja azon felhasználók azonosítására, akik csupán a honlapok látogatói. A felhasználók böngészőjükben beállíthatják a cookie-k alkalmazására irányadó szabályokat, illetve le is tilthatják a cookie-k használatát (a cookie-k beállításával összefüggésben bővebb tájékoztatás a böngészők felhasználói dokumentációjában található).

   

  Az MKSC különleges személyes adatokat nem kezel.

   

   

  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

   

  A portálokkal, találkozókkal és telefonos vagy e-mailes kommunikációval, összefüggésben folytatott adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán, illetve a az MKSC jogos érdekén alapul. Az adatkezelés jogalapját így

  • a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása;
  • a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, valamint
  • a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, az MKSC jogos érdekeinek érvényesítése képezi.

  Az adatkezelés célja

  • az MKSC potenciális partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolat fenntartása, az észrevételek, megkeresések kezelése;
  • szerződés teljesítése, illetőleg megkötésének elősegítése
  • információmegosztás;
  • a portálok jogszerű és biztonságos működése, integritás-védelme;
  • a megosztott, szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékekhez, védjegyekhez fűződő jogok érvényesítésének biztosítása
  • jogi igények érvényesítése.

   

  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

   

  Az MKSC az adatokat

  • az érintett hozzájárulás visszavonásáig;
  • a szerződés fennállásának idejéig,
  • a vonatkozó célok esetében az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig; vagy
  • az érintetti adatokban bekövetkezett változásról történő értesítésig, törlési kérelem esetén annak végrehajtásáig kezeli.

   

  ÉRINTETT JOGAI

   

  Az érintettnek a GDPR III. fejezetével összhangban joga van ahhoz, hogy

  • tájékoztatást kapjon az adatkezelés körülményeiről, jellemzőiről (az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről; az adatkezelés jogalapjáról és céljáról; az adatkezelés időtartamáról; jogairól, kiemelten a hozzájárulás visszavonásának jogáról; a panasztétel lehetőségéről);
  • az adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől;
  • kérhesse a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását;
  • élhessen az adathordozhatóság lehetőségével;
  • kérhesse a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését (elfeledtetését), kezelésének korlátozását; továbbá
  • tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

  A hozzáférési és adathordozhatósági jog indokolatlan többszöri, vagy ismételt gyakorlása esetén adatkezelő adminisztrációs díjat számíthat fel. A hozzáférési és adathordozhatósági jog gyakorlásának előfeltétele lehet az adatok tárolására alkalmas, megfelelő biztonságú adathordozó érintett általi rendelkezésre bocsátása. Adatkezelő a hozzáférést és az adathordozhatóságot az adatkezelés során alkalmazott formátumban és technológiai paraméterekkel biztosítja.

   

   

  ADATBIZTONSÁG

  A portálok, az MKSC azokat kiszolgáló informatikai rendszere, hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az MKSC a biztonságról, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés megelőzéséről megfelelő és kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel, szerver- és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az MKSC érintett adataihoz hozzáférő valamennyi munkatársa és szerződéses partnere kötelezettséget vállalt a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megóvására.

   

   

  JOGÉVRÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

   

  Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info(kukac)mksystem.hu e-mail címre, vagy MKSystem Consulting Kft.   1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.  postai címre.

  Érintett az adatkezeléssel összefüggésben felmerülő jogsértés esetén az MKSC székhelye, vagy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. Jogai érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése érdekében megkeresheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.; telefon száma: +36 (1) 391-1400; fax száma: +36 (1) 391-1410; elektronikus postafiók címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Hivatal útján történő jogérvényesítés lépéseiről a www.naih.hu portálon tájékozódhat.

  Érintett jogainak érvényesítését adatkezelő jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

   

  ADATFELDOLGOZÓK

  Az MKSC a portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat és szolgáltatásokat veszi igénybe:

  Az MKSC a portálok működésének elemzésére a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-k alkalmazására épül, a cookie-k által generált, felhasználásra vonatkozó információkat a Goolge saját szervereire továbbítja, ott tárolja és dolgozza fel.A portálokon aktív az IP-cím névtelenítése szolgáltatás, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt a felhasználók IP-címét azonosításra alkalmatlanná teszi. Felhasználó a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google Analytics begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által a portálok felhasználásával összefüggésben generált adatokat.

  Az MKSC hirdetési kampányai támogatására a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google AdWords szolgáltatását használja. A Google AdWords biztosítja a Google hirdetési kampányok követését, eredményességük mérését. A Google AdWords szintén cookie-kat használ működéséhez, melyek tiltására a cookie-k tiltására vonatkozó általános megjegyzések irányadóak.

  Az MKSC adatmentési tevékenysége során a Versanus Kft.  szolgáltatását veszi igénybe.

  Az MKSC a kapcsolatfelvétellel összefüggésben folytatott adatkezelés során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe, a szerződés teljesítése esetén az adatfeldolgozók személye a szerződésben rögzítettek szerint került meghatározásra.

  Az igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési irányelvei az adatfeldolgozók fent megjelölt elérhetőségein érhetőek el.

   

  Hatályos: 2022. január 01.

  AllEscort